Waarom ik nooit meer reviews zal schrijven (met dank aan TripAdvisor)

TripAdvisor is er om de reiziger te helpen, zeggen ze. Of draait het stiekem toch vooral om geld? De helft van mijn reviews werd niet geplaatst, ik ben een illusie armer en zal ze niet meer schrijven.